03.03.2020
Autor: Jerzy Czuczman

Umowa stoczniowa – umową rezultatu

Podstawową umową cywilnoprawną zawieraną w działalności stoczniowej jest umowa o budowę statku bądź poszczególnych jego elementów (umowa stoczniowa). Mimo, iż obie strony przystępują do jej zawarcia w celu wykonania statku bądź jego elementów za wynagrodzeniem, nierzadko okazuje się, że oczekiwania stron względem wzajemnej współpracy okazują się odmienne od rzeczywistego przebiegu realizacji umowy, przez co niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym staje się jej wykonanie w całości. W konsekwencji, zasadnym jawi się odpowiedź na pytanie, czy możliwym jest skrócenie czasu związania stron umową oraz ocena, jakie skutki niesie za sobą rozwiązanie umowy mimo niewykonania jej w całości.

Pełna treść artykułu Radcy Prawnego Mateusza Romowicza dostępna jest na portalu Gospodarka Morska