Sprawy finansowania stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla przemysłów i technologii morskich. Tak przynajmniej uważa zdecydowana większość podmiotów związanych z naszą branżą, które również wskazują na zawiłości prawne.
Poprzez współpracę z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - KUKE - PFTM będzie promować wiedzę na temat istniejących i dostępnych możliwości w zakresie finansowania, a poprzez współpracę z Kancelarią Prawną Legal Marine Mateusz Romowicz, również wiedzę na temat aspektów prawnych.
KUKE – Nowe podejście. Nowe rozwiązania. Nowy system wsparcia eksportu.

Prezentacja dedykowana dla przedsiębiorstw stoczniowych, przedstawiona podczas spotkania Członków PFTM 19 lutego 2021 roku w formie telekonferencji: "KUKE - Nowe podejście, nowe rozwiązania. Nowy system wsparcia eksportu".

KUKE – Twój partner w bezpiecznym eksporcie

Prezentacja przedstawiona 6 maja 2019 r. na spotkaniu PFTM: "KUKE - Twój partner w bezpiecznym eksporcie".

27 września 2021
Dlaczego warto korzystać z mediacji w branży morskiej?

Strony wchodzące w spór muszą liczyć się z czasokresem od 1,5 roku do 5 lat, który jest bezwzględnie potrzebny do zakończenia sprawy w drodze mediacji. Z kolei sprawy sądowe, szczególnie w Polsce, to często 5-8 lat, które muszą upłynąć, aby strony otrzymały wyrok w pierwszej instancji.

Ciekawe rozważania na portalu GospodarkaMorska.pl

17 września 2021
MEW: porozumienie sektorowe nie zabezpieczy polskiego local content

Intersująca analiza Mecenasa Mateusza Romowicza: "Po przeanalizowaniu porozumienia sektorowego, które jest prezentowane jako sukces MEW, z przykrością dochodzę do wniosku, że w aspekcie prawnym, nie zmienia ono niczego dla MEW. Czy zmieni ono coś w aspekcie biznesowym bez odpowiednich regulacji prawnych? W mojej ocenie również nie."

Dostępna na portalu GospodarkaMorska.pl

16 września 2021
Prawne ramy polskiego łańcucha dostaw przy budowie MFW na Bałtyku

Budowa morskich farm wiatrowych (MFW) w polskiej strefie ekonomicznej nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Przechodzimy z pytania „czy?” na pytania: „kiedy?” i „z jakim udziałem polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw?”, czyli jaki wpływ na budowę MFM na Bałtyku będzie miał tzw. local content. Chodzi nie tylko o wybudowanie morskich farm wiatrowych, ale przede wszystkim zrównoważony rozwój całej branży offshore wind z jak największym udziałem polskiej przedsiębiorczości. Mamy w tej kwestii sporo zaległości, ale nie jesteśmy jeszcze w beznadziejnej sytuacji. Co zatem można zrobić aby pomóc polskiemu łańcuchowi dostaw?

Rozważania Mecenasa Patryka Zbroi na portalu GospodarkaMorska.pl oraz na portalu WysokieNapięcie.pl

25 czerwca 2021
MFW: Polski „Local Content” w całkowitej próżni prawnej

Intencją napisania artykułu jest zmiana optyki podmiotów zainteresowanych polskim wind offshore. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji i nowych pomysłów na to jak najlepiej zabezpieczyć polski local content. Obecnie bowiem może on zginąć w konfrontacji z „zasadami wolnorynkowymi”, które z perspektywy realiów obrotu gospodarczego w wielu przypadkach są „wolnorynkowe” jedynie pozornie, albowiem zagraniczni konkurenci, w odróżnieniu od polskich przedsiębiorców, korzystają z wielu pośrednich i bezpośrednich form realnego wsparcia od państwa.

Cały artykuł na portalu GospodarkaMorska.pl

27 maja 2021
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z MFW

Problemem proceduralnym jest okres obowiązywania systemu wsparcia OZE, wynikający z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., który kończy się w połowie 2021 r., tak więc fizyczną niemożliwością byłoby, bez przyjęcia nowych regulacji prawnych, rozpoczęcie inwestycji związanych z budową MFW na polskich obszarach morskich.

Szczegółowa analiza ustawy na portalu GospodarkaMorska.pl

27 kwietnia 2021
Morskie Farmy Wiatrowe a system bezpieczeństwa RP

Morski Farmy Wiatrowe staną się infrastrukturą krytyczną. Należy zatem przyjrzeć się czy polskie służby są odpowiednio przygotowane, aby zminimalizować zagrożenia mogące godzić w bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Cały artykuł na portalu ZielonaGospodarka.pl

20 kwietnia 2021
Morskie farmy wiatrowe jako infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa

W poprzednich artykułach traktujących o nowych, na polskich obszarach morskich, inwestycjach związanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych zostały poruszone tematy związane z bezpieczeństwem morskim oraz brakiem odpowiednich regulacji, pozwalających na uruchomienie procesu związanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę MFW. Obecnie poruszony jest temat ściśle związany z bezpieczeństwem tej inwestycji oraz jej statusem prawnym.

Cały artykuł na portalu ZielonaGospodarka.pl

20 kwietnia 2021
Z jakimi obciążeniami o charakterze fiskalnym musi liczyć się inwestor morskich farm wiatrowych?

Morska farma wiatrowa to zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, składających się m.in. z turbin wiatrowych. Zatem można uznać, że morska farma wiatrowa nie jest budowlą. Wynikają stąd okreslone implikacje podatkowe.

Zagadnienie jest szczegółowo omówione na portalu ZielonaGospodarka.pl przez Kancelarię Radcy Prawnego
Legal Consulting-Mateusz Romowicz

22 października 2020
Spółki komandytowe w 2021 roku

Od 2021 roku spółki komandytowe będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Kompendium wiedzy w 14 punktach prezentuje Radca Prawny Mateusz Romowicz na portalu GospodarkaMorska.pl

21 lipca 2020
Konsultacje warsztatowe w sprawie publikacji PRS – „Morskie Farmy Wiatrowe”

PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW. Pierwsza z trzech serii spotkań odbędzie się na początku sierpnia.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl

16 lipca 2020
WAŻNE – od 30.07.2020 r. oddelegowanie pracowników na nowych zasadach

Polska jest zobowiązana do implementowania do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Rz. UE. L 173 z 9.7.2018, str. 16).

Zmiany będą dotyczyć zarówno polskich pracodawców delegujących swoich pracowników na terytorium UE a także pracowników delegowanych na terytorium Polski - wyjaśnia Radca prawny  Mateusz Romowicz

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl

2 lipca 2020
Bezpieczny recykling statków. Czyli jaki?

O zagadnieniach związanych z bezpiecznym recyklingiem statków mówi Dariusz Rudziński, członek Zarządu PRS S.A.

Cały artykuł na portalu GospodarkaMorska.pl

1 lipca 2020
Estoński CIT w Polsce?

Zakładane zmiany sposobu opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i przyjęcie rozwiązań sprawdzonych w Estonii stanowią pozytywny kierunek. Stworzenie jasnych, czytelnych, uproszonych reguł dla określonej grupy podmiotów/przedsiębiorców bez wątpienia przełoży się na zwiększenie ich szans na rozwój oraz zmniejszenie opłacalności prowadzenia agresywnej optymalizacji podatkowej. Dodatkowo system estoński jest rozwiązaniem stymulującym rozwój i innowacyjność przedsiębiorców.

Cały artykuł na portalu GospodarkaMorska.pl

22 czerwca 2020
Statki autonomiczne a uwarunkowania prawne

Kwestia statków autonomicznych stanie się dla branży morskiej rzeczywistością dużo szybciej, niż to się wielu osobom wydaje. Jak zawsze w przypadku nowych technologii jednym z kluczowych elementów blokujących rozwój jest brak świadomości w zakresie aktualnego poziomu technologii oraz daleko idących implikacji, które mogą wyniknąć w efekcie jej wdrożenia.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl

31 maja 2020
COVID-19 a pojazdy autonomiczne

Z uwagi na trwającą pandemię Covid-19 należy liczyć się ze wzrostem znaczenia w gospodarce sztucznej inteligencji i autonomicznych pojazdów opartych na zaawansowanych algorytmach, co z kolei wiąże się z koniecznością znalezienia rozwiązań prawnych i etycznych. Okolicznością, która odróżnia autonomiczne roboty (w tym pojazdy autonomiczne) od znanych nam dzisiaj rozwiązań technicznych, jest to, że bezpośrednim powodem wyrządzonej szkody może być zasadniczo ich działanie.

Nadanie robotom specjalnego statusu prawnego w perspektywie długoterminowej, wywołuje liczne dyskusje, gdyż społeczeństwo nie jest jeszcze przygotowane mentalnie, kulturowo, ani cywilizacyjnie na tak daleko posuniętą rewolucję. Ponadto nadanie osobowości maszynom nie rozwiąże już istniejących problemów natury prawnej, ale stworzy nowe jeszcze bardziej skomplikowane problemy tej samej natury.

Radca prawny  Mateusz Romowicz prowadzi ciekawą analizę na portalu GospodarkaMorska.pl część 1 oraz część 2

11 maja 2020
„Tarcza finansowa” dla przedsiębiorców

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Komisja Europejska zaakceptowała zapowiadany przez rząd projekt Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stanowiącej realną, finansową formę wsparcia dla przedsiębiorców uzyskiwaną przelewem bankowym na rachunek bankowy przedsiębiorcy. W ramach tego programu, mikro, mali i średni przedsiębiorcy, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, będą mogli uzyskać subwencję, która może być bezzwrotna do 75% jej wysokości, o ile przedsiębiorca spełni w czasie jej otrzymywania określone warunki. Co istotne, wnioski mogą być składane do 31 lipca 2020 roku, przy czym o kolejności wypłat decyduje kolejność wpływu wniosku, a subwencje będą wypłacane do wyczerpania środków w programie.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl.

11 maja 2020
Tarcza finansowa PFR

W zakresie pomocy państwa w związku ze zwalczaniem skutków panującej pandemii COVID – 19 przygotowany został plan pomocowy zwany „Tarczą finansową”, która za pośrednictwem Grupy Polskiego Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) ma przeznaczyć znaczne środki o wartości blisko 100 mld zł. Program dedykowany jest zarówno dla mikrofirm jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Podstawowe założenie to zapewnienie w tym trudnym czasie kryzysu płynności finansowej firmom jak i ochrona rynku pracy.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl.

3 maja 2020
Czy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. faktycznie pomoże przedsiębiorcom?

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uregulowano zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Z założenia wsparcie to, jako skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, ma pomóc tym podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej na skutek pandemii COVID – 19.

Radca prawny Mateusz Romowicz przedstawia artykuł dokonujący przeglądu zarówno ogólnych zasad udzielenia wsparcia, jak i poszczególnych form pomocy w oparciu m.in. o analizę dokumentów, które przedsiębiorcy będą zobowiązani załączać do wniosku oraz wzorów umów o udzielenie wsparcia.

Więcej na portalu GospodarkaMorska.pl.

7 kwietnia 2020
Podatkowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników

Radca prawny  Mateusz Romowicz wyjaśnia, że Tarcza Antykryzysowa wprowadziła liczne zmiany, głównie dotyczące przedłużenia terminów. Aby pomóc przedsiębiorcom zostały przedłużone terminy złożenia zeznań rocznych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych.

Przesunięto termin wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT, matrycy stawek VAT oraz wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Czasem warunkiem do skorzystania z przygotowanych rozwiązań antykryzysowych jest poniesienie „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”, a czasami spadek przychodów. Trwająca obecnie pandemia COVID-19 wpływa na szybki spadek konsumpcji, handlu, inwestycji oraz produkcji.

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele Tarczy Antykryzysowej, które w ocenie przedsiębiorców nie zostały w wystarczającym wymiarze zrealizowane przy obecnym kształcie ww. przepisów.  

Z uwagi na powyższe już trwają pracę nad nowelizacją ww. przepisów, które mają zbyt wąski zakres zastosowania i nie obejmują wielu przedsiębiorców, dla których taka pomoc jest bezwzględnie potrzebna i będzie warunkować ich dalszą ewentualną obecność na rynku.

Więcej na portalu Gospodarka Morska

4 kwietnia 2020
UWAGA: Świadczenie postojowe przy „umowach śmieciowych” a istnienie stosunku pracy

W ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadzono świadczenie postojowe rozumiane jako jednorazowe wsparcie ze strony państwa przewidziane m.in. dla osób, które wykonują umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło i spełniają inne wymogi określone w ustawie, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Więcej na portalu Gospodarka Morska

31 marca 2020
Umowa o budowę statku a instytucja „siły wyższej” w prawie angielskim

System prawa angielskiego (common law) przyjmuje, iż umowa o budowę statku („shipbuilding contract”) jest uznawana, w ujęciu kontraktowym, za umowę sprzedaży (nie zaś na przykład za umowę zlecenia czy umowę o dzieło jak by to miało miejsce w wielu porządkach prawa kontynentalnego). Dlatego też, między innymi, często strony umowy określane są jako „sprzedający” („Seller”) – w tym przypadku stocznia - oraz „kupujący” („Buyer”) – w tym przypadku armator/strona zamawiająca budowę statku].

Więcej na portalu Gospodarka Morska

23 marca 2020
Ubezpieczenia dla projektów eksportowych w przemyśle stoczniowym

KUKE rozszerza do 100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym. Korporacja podała, że to efekt znacznego pogorszenia się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnącego w wielu krajach ryzyka recesji w konsekwencji pandemii koronawirusa.

"W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa rozszerzamy do 100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym" - czytamy w komunikacie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Więcej na portalu Gospodarka Morska

16 marca 2020
Koronawirus jako „siła wyższa” w polskich realiach prawnych

Najbliższe tygodnie będą z pewnością stanowiły ogromne wyzwanie dla wszystkich w związku rozprzestrzeniającym się koronawirusem na całym świecie i jakże słusznymi oraz radykalnymi środkami zaradczymi, które zostały podjęte przez rządy na prawie całym świecie.

Z publikacji wynika, że ten szczególny okres powinien być jak najbardziej kwalifikowany w kategoriach „siły wyższej”, tak więc z pewnością zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci będą mieli możliwość powoływania się na tę konstrukcję prawną w różnych relacjach prawnych lub w toku toczących się postępowań.

Więcej na portalu Gospodarka Morska

3 marca 2020
Umowa stoczniowa – umową rezultatu

Podstawową umową cywilnoprawną zawieraną w działalności stoczniowej jest umowa o budowę statku bądź poszczególnych jego elementów (umowa stoczniowa). Mimo, iż obie strony przystępują do jej zawarcia w celu wykonania statku bądź jego elementów za wynagrodzeniem, nierzadko okazuje się, że oczekiwania stron względem wzajemnej współpracy okazują się odmienne od rzeczywistego przebiegu realizacji umowy, przez co niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym staje się jej wykonanie w całości. W konsekwencji, zasadnym jawi się odpowiedź na pytanie, czy możliwym jest skrócenie czasu związania stron umową oraz ocena, jakie skutki niesie za sobą rozwiązanie umowy mimo niewykonania jej w całości.

Pełna treść artykułu Radcy Prawnego Mateusza Romowicza dostępna jest na portalu Gospodarka Morska

3 stycznia 2020
Zmiany w ograniczaniu „zatorów płatniczych” od 1 stycznia 2020 r.

Dotychczasowe regulacje okazują się niewystarczające, nieskutecznie zabezpieczając interesy wierzycieli i negatywnie wpływając na płynność finansową przedsiębiorców. Ustawa z dnia 19.07.2019 r. weszła w życie 1 stycznia br. i w założeniach ma przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom.

Więcej na portalu Gospodarka Morska

10 grudnia 2019
Postanowienia IMO, które wchodzą w życie w 2020 roku

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków S.A. przekazuje instytucjom gospodarki morskiej wykaz wymagań uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską, które zaczną obowiązywać w roku 2020 i zaprasza przedstawicieli armatorów, instytucji naukowych, stoczni, przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską do uczestnictwa w zebraniach sekcji specjalistycznych, na których na bieżąco omawiane są postanowienia IMO (patrz zakładka Ośrodek ds. IMO).

więcej na stronie Polskiego Rejestru Statków

2 grudnia 2019
Incoterms 2020 – nowe reguły od 1 stycznia 2020

Wprowadzane zmiany mają charakter typowo ewolucyjny, daleki od gwałtownych przeobrażeń w stosunku do formuł dotychczasowych, sprawdzonych i powszechnie stosowanych w praktyce handlowej. Rozwiązania przyjęte przez ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa - ang. International Chamber of Commerce) należy w tym kontekście ocenić jednoznacznie pozytywnie. Efektem prac są bowiem mechanizmy stanowiące odzwierciedlenie głosu praktyków i ekspertów, uwzględniające zmiany na rynkach zaistniałe przez ostatnią dekadę. Z tego też powodu – jak również z uwagi na udoskonalone rozwiązania w zakresie sposobów prezentacji poszczególnych reguł – za wysoce wskazane i zalecane należy uznać zapoznanie się przez praktyków i zainteresowanych przedsiębiorców z oficjalnymi publikacjami ICC w omawianym zakresie - pisze Radca Prawny Mateusz Romowicz, na portalu Gospodarka Morska.

21 października 2019
WAŻNE zmiany w Ordynacji podatkowej

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzenie Indywidualnego Rachunku Podatkowego (IRP) dla każdego podatnika. Więcej na portalu Gospodarka Morska, link

20 września 2019
Dyrektywa unijna a zakres swobody polskiego ustawodawcy w tworzeniu prawa

Analiza Radcy Prawnego Mateusza Romowicza na portalu GospodarkaMorska.pl, link

2 września 2019
Ustawa stoczniowa wymaga aktualizacji?

Głos w dyskusji zaprezentowany na portalu GospodarkaMorska.pl przez Radcę Prawnego Mateusza Romowicza. Przeczytaj cały artykuł na stronie GospodarkaMorska.pl.

19 lipca 2019
INCOTERMS 2020

Od 01.01.2020 roku nowe Międzynarodowe Reguły Handlu? Planowana nowelizacja.

Więcej informacji na portalu GospodarkaMorska.pl.